Home About Us

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจบริการ Call Center ที่พร้อมส่งมอบคุณภาพ บริการและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. เป็นผู้ให้บริการ Call Center แบบมืออาชีพที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบบริการเหนือความคาดหวังของลูกค้า

2. หาพันธมิตรธุรกิจด้านระบบ อุปกรณ์  Call Center

3. ปรับปรุงภารกิจส่วนงานเพื่อรองรับธุรกิจการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา ออกแบบและติดตั้ง ระบบคอลเซ็นเตอร์ (Call Center System) ที่ทำให้งานติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์ในการจัดทำระบบ Call Center ให้กับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของ Call Center หรือ ที่เรียกกันว่า “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้อมูล ข่าวสาร โดยมีช่องทางการให้บริการทั้งทางโทรศัพท์ E-Mail Fax และ Internet  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแทบทุกประเภท และใช้เป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอีกด้วย

บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร  (Turn Key Solution) โดยให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า (Customer Care) และการเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งปัญหา (Helpdesk Service) ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานระบบที่ท่านได้ลงทุนไปอย่างคุ้มค่า ซึ่งบริการต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ

  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำและออกแบบเมนูการทำงานของระบบ
  • บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องด้วยโปรแกรมควบคุมระยะไกล (Remote Support)
  • บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้อง ณ จุดติดตั้งและใช้งานระบบ (On Site Service)
  • บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบหลังหมดการรับประกันรายปี (Maintenance Service)
  • บริการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานของระบบ (Call Flow & Menu Change)
  • บริการผลิตเสียงบรรยายผสมเพลงแบคกราวด์ (Voice Record & Sound Mix)
  • บริการฝึกอบรมการใช้งานระบบ (User / Admin Training)


ด้วย ความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เรายังคงมุ่งเน้นและเดินหน้าในการพัฒนาความสามารถของระบบคอลล์เซ็นเตอร์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเปลงไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการให้บริการบุคคลากรในทีม ให้สามารถบริหารจัดการโครงการและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพแก่ ลูกค้า ตลอดจนการรักษาคุณภาพในการให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดตลอดไป